Ana Sayfa / İyi Haberler / İstikamet Yazıları

İstikamet Yazıları

Peygamberimizden Atamalarda Liyakat Uyarısı

Hazreti Ebu Bekir radıyellahü anh hilafeti döneminde Şam bölgesine emîr/komutan olarak Ebu Süfyan’ın oğlu Zeyd’i görevlendirmiş ve daha göreve başlamadan ona birtakım uyarı ve tavsiyelerde bulunmuş, daha doğrusu uyması gereken talimat vermiştir. İsterseniz bu uyarı ve talimatı bizzat Yezid b. Ebu Süfyan’dan dinleyelim:  “Ebu Bekir radıyellahü anh beni Şam bölgesine …

Devamı

Menfaat karşılığı ayetleri satanlar

“Ayetleri satmak” ifadesi, belirli bir menfaat karşılığında hakikatten vaz geçmek, hakkı kişilerin konumuna göre ifade etmek, bilgiyi dünyevi çıkarlara dönüştürmek, siyasetin ve gücün karşısında doğruyu söylememek için kullanılan bir deyimdir. Bir takım süfli nedenlerle hakkı batılın seviyesine indirmek veya batılı hakkın seviyesine çıkarmaktır. Ayetleri satanlar Bu ifadeleri Yüce Allah hiçbir …

Devamı

Kitaplı Hukuk Sistemi

Kâinatın düzen koyucusu Cenab-ı Allah, düzenin ahengini sağlayacak üst referansların kendisinden alınmasını istemiştir. Yani yeryüzündeki uyumu ve düzeni sağlamak için, problemlerin çözümünde “halife” olarak yarattığı insanın bir üst değere müracaat etmesini uygun görmüştür. Bu üst değer Cenab-ı Allah’ın temel, tümel, değişmez prensipleridir. Biyolojik veya fiziksel anlamdaki üst yasalar “sünnetullah” tabiri …

Devamı

Hicret Bir Darü’l İslam Arayışıdır

İslâm dininin siyasi talepleri dinin tevhidilik prensibinin zorunlu sonucudur. Eğer din hayata müdahil olmaz yönetim işini zalimlere veya vahiyle hareket etmeyen kurumlara bırakacak olursa, emir alanının Allah’a tahsis edilmesi gerçekleşmediği için şirk ortaya çıkmış olur. Şirkin bu türüne siyasal şirk denilir ki en büyük temsilcisi Firavun ve onun gidişatını benimseyen …

Devamı

Kavram Kargaşasından Fıkhın Sabitesine

Bugün bütün insaf ve izan sahipleri, elimizdeki “fıkıh usulü” formatımızla bütün yeni durumlar karşısında bir değil birçok yeni çözüm üretebilecek zenginlikte olduğumuzu kabul ederler. Fıkıh geleneğimizi ve birikimimizi bilip de onun sağlamlığından ve gücünden etkilenmemek mümkün değildir. Hatta insaf sahibi gayrimüslimler bile bizim fıkhımızdan hayranlıkla söz ederler.   “Ümmet” olduğumuzu …

Devamı

Yöneticilere Nebevi Tavsiyeler

Allah celle celalüh, insanlığa gönderdiği dinin hayata hâkim olmasını istemiştir. Dininin ve peygamberlerinin mahkûm olmasını istemediğini mealen şu ayetle açıklamıştır: “Allah, müşrikler beğenmeseler de (kendi) dinini bütün dinlere (hayat tarzlarına) üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile göndermiştir.” [1] Hz. Âdem aleyhis selam’dan Hz. Muhammed sallellahü aleyhi ve …

Devamı

İslam Adalet Ayrılmazlığı

İslam’ın içtimaî gayelerinin en başında adaleti tesis etmek gelir. Tabiidir ki bu görevi İslam, Müslüman’a yüklemiştir. Adaletin sağlanması dediğimizde bunun ancak bir sistem ve organizasyon ile mümkün olacağı da kuşkusuzdur. Dolayısıyla bu sistemin kurulmasına öncülük etmek de Müslüman’a düşer. Bu bakımdan adaletin nerede olduğunu tespit etmek Müslüman açısından son derece …

Devamı

Müslümanların bir hareket fıkhı var mı?

İslam geldiği andan itibaren insanların sorunlarına çözümler sunmuştur. İslâm, Mekke’de Mekkî çözüm, Medine’de de Medeni çözümdür. İtikâdi alan başta olmak üzere insanların hayatlarının genişlik alanlarındaki bütün problemlere müdahale edip çözüme kavuşturan dinimiz, kıyamete kadar zuhur edebilecek olayların çözümü için ya birebir, ya da genel ilkeler koyarak çözüm yolunu göstermiştir. Kimsenin …

Devamı

Ulema Birlik Olmak Zorunda

Bir kardeşiniz olarak bazı hususları acilen hatırlatmak istiyorum: Mescid-i Aksa mücadelesi kadar ülke içinde yayılan bidat oluşumlara karşı da mücadele vermek zorundayız. Aksi halde bu gidişata bakılırsa istikbalde Mescid-i Aksa’yı ve değerlerimizi savunacak ruhun ve bir neslin ortada kalmayacağı bir sürece doğru hızla sürükleniyoruz. Anadolu’da bidat akımlar hızla yayılıyor. İnsanlarımız …

Devamı

Hazreti Ömer nasları uygulamadı diyenlere

Hükümlerin illetini bilmeden veya illetleri karıştırmak suretiyle, “Hazreti Ömer de nasları uygulamamıştır” diyerek Kur’an’ın lafızlarını hafife almak ve modern hayat tarzına meşruiyet alanı açmaya çalışmak ilmî bir anlayış değildir. Sahâbeyi tek tek ve çok yönlü olarak araştırdığımızda görürüz ki, Hazreti Ömer, sahâbe içerisinde en iyi Kur’an bilenlerdendir. Onun Kur’an bilgisi; tilâvet …

Devamı